Учебна програма
En / Bulgarian / Fr / Gr

Описание на проекта

Ние създаваме устойчивo партньорство от професионални организации и институции сред страните от Европейския съюз, чрез което обменяме експертиза и добри практики в сферата на превенцията срещу природни бедствия и аварии за успешна защита на децата и учениците.

Партньори

This project is realized with the contribution of the Civil Protection Financial Instrument of the European Union

Учебна програма

натиснете върху картинката за да свалите програмата

 

 УЧЕБНА ПРОГРАМА

Намаляване на риска от бедствия, аварии и терористични актове и първа долекарска помощ сред учениците на възраст

10 – 14 год.

 СЪДЪРЖАНИЕ:

Модул: Намаляване на риска от бедствия и аварии:

1. Запознаване на учениците с концепцията и терминологията на международната стратегия за намаляване на риска от бедствия и каква роля те могат да играят в нея. Основни компоненти и понятия: разпознаване на опасностите, идентификация и оценка на риска, анализ на риска, намаляване на риска, управление на риска /превенция/, планиране и предварителна подготовка.

- Децата обсъждат предварително подготвени казуси, ситуации и видео материали в хода на които те на базата на конкретните примери формират, свое разбиране за съдържанието и значението на тези понятия. – 1 ч.

2. Видове бедствия и аварии характерни за страната и района. Големи бедствия и аварии станали в миналото. Последици и уроци извлечени от тях. Изготвяне карта на вероятните бедствия който могат да се случат в региона, тяхната сила и честота на повторяемост и зоните на потенциални разрушения; – 1 ч. /Изготвянето на картата може да бъде като домашно задание, при което на учениците се дават допълнителни източници които могат да използват /брошури, статии, доклади и оценки на агенциите за гражданска защита, червения кръст и др., адреси на интернет страници на които могат да се намерят помощни материали./ – 1 ч.

3. Земетресения. Тектонични плочи, разломи и епицентър на земетресенията. Сила и интензитет на земетресенията и свързаните с тях разрушения /Гледане на видео материали за земетресения/ – 1 ч.

4. Какво, ако земетресение засегне вашият дом и училище – Действия при земетресение. /учениците са разделени на групи и членовете на всяка група разработват отделен документ след което тези документи се обсъждат/

- Децата изготвят карта на опасните места в дома, в училище, на улицата;

- Изработват план за действие при земетресение у дома, в училище, на улицата, в обществения транспорт. – 1.ч

5. Хидрометеорологични бедствия: Наводнения, гръмотевични бури, снежни бури и обледеняване. Действия при различните видове бедствия.

- Децата се запознават с основните фактори определящи времето и кога, при какви условия и параметри те могат да предизвикат бедствия:

• Атмосферно налягане;

• Атмосферен фронт;

• Влажност;

• Валежи;

• Температура;

• Вятър;

- Изучават системата за рано предупреждение и оповестяване и какви мерки трябва да предприемат за предварителна подготовка;

- Запознават се с действията и поведението при различните видове хидрометеорологически бедствия. -1 ч.

6. Практическо занятие: Изготвяне и обсъждане съдържанието на личния и семейния пакет в случай на бедствие. – 1 ч.

7. Практическо занятие: Запознаване с плана на училището и основните принципи за действие при земетресение и пожар и провеждане на евакуация в рамките на отделния клас. -1 ч.

- Изграждане на навици за спазване на основните принципи на действие при земетресение:

• Наведи се, падни;

• Покрий се;

• Изчакай да спрат трусовете;

- Изграждане на навици за спазване на основните принципи на евакуацията:

• Не се блъскай;

• Не тичай;

• Не говори, не крещи;

• Не се връщай обратно.

8. Действия при химическо и радиоактивно замърсяване. Потенциални източници на замърсяване за района. Сигнали и мерки за безопасност.-1ч.

Модул: Противопожарна безопасност

1. Източници на запалване и причини за възникване на пожари в дома, училището и на обществени места. Пожароопасни свойства на веществата и материалите. Огън – триъгълник на горене. Опасни фактори на пожара, поражения върху човешкия организъм и начини на предпазване от тях т. 2 ч.

2. Практическо занятие по пожарогасене:

• Обясняване и демонстрация на способите за прекратяване на горенето и начините и средства на гасене. Обясняване и показване най-често допусканите грешки при гасене на пожар. Обсъждане в кои случаи може да се предприемат гасителни средства и кога трябва де се пристъпи към евакуация;

• Работа с ръчни гасителни средства-шланг, струйник, прахов и въглеводороден пожарогасител.

• Използване на подръчни средства за гасене на малки пожари с различни източници на горене-в кухнята, в спалнята, в класната стая, в химическата лаборатория, в компютърния клас – 2 часа.

3. Практическо занятие:

• Запознаване със знаците за евакуация и четене на схема за евакуация. Обозначения и разположение на средствата за пожарогасене;

• Изготвяне и обсъждане на схема за евакуация на класа. Изисквания към маршрутите за евакуация;

• Организация и основни принципи на евакуацията. Тренировка на действията при евакуация през силно задимени участъци. „Падни и пълзи”

• Какво трябва да съдържа обаждането за възникнал пожар в служба „Пожарна безопасност” – съдържание на обаждането до тел. 112 -1 ч.

Модул: Първа долекарска помощ.

1. Алгоритъм на действията при оказване на ПДП. Лична безопасност и обезопасяване на района на инцидента. Оценка на жизнените показатели и състоянието на пострадалите. Съдържание на обаждането до тел. 112.

2. Рани и принципи на обработка на раните. Кръвотечения и кръвоспиране

• Определение за рана;

• Видове рани;

• Първа помощ – обработка на рани; марлена подложка върху рана;

• – Превръзка с бинт, лейкопласт, превързочен пакет и триъгълни кърпи;

• Видове кръвотечения;

• Първа помощ – начини за временно кръвоспиране: мануално кръвоспиране, тампонираща превръзка с триъгълна кърпа и др. подръчни средства;

- пристягащи превръзки – 1 час

3. Изгаряне. Измръзване

• Признаци и степени;

• Изгаряне с горещи материали;

• Изгаряне с химически вещества;

• Първа помощ на око при изгаряне с химически вещества;

• Първа помощ – отстраняване на дрехите /при химически изгаряния/, промивки с вода;

• Признаци за измръзване;

• Степени на измръзване;

• Първа помощ – затопляне, разхлабване на стегнати дрехи, отстраняване на мокри дрехи, топли и подсладени течности и т.н.;

• Завиване; – 1 час

4 . Навяхване, изкълчване и счупване на костите

• Определение и признаци за навяхване, изкълчване и счупване;

• Първа помощ – временно обездвижване на кости и стави със стандартни и нестандартни средства за обездвижване;

- обездвижване на гръбначен стълб и врат; – 1 час

5. Шок и безсъзнание

• Определение, причини за получаване;

• Признаци;

• Първа помощ – поставяне на пострадал в противошокова поза; стабилно странично положение;

• Завиване;

6. Слънчев и топлинен удар, удар от ел. ток

• Определение;

• Признаци за слънчев и топлинен удар;

• Признаци за удар от ел. ток;

• Първа помощ – отвеждане на пострадалия на прохладно и сенчесто място, охлаждане с вода /при слънчев и топлинен удар/; при удар от електрически ток – изключване на източника на ел.ток /отстраняване на проводника с дървен предмет/, изкуствено дишане и сърдечен масаж при необходимост; – 1 час

7. Първа помощ при нарушено или спряло дишане и кръвообращение

• Проверка на сърдечна дейност и кръвообращение;

• Осигуряване на свободен дихателен път /отстраняване на чужди тела от устата и гърлото/;

• Първа помощ при задавяне;

• Изкуствено дишане – “уста към уста”;

• Техника на съживяването /при липса на дишане и кръвообращение/;

8. Пренасяне и транспортиране на пострадал

• Видове пренасяния – с носилка /начини на поставяне, пози в зависимост от нараняването/; с колан; с одеало /поставяне на одеало под пострадалия/; със столче;

• Настаняване в превозно средство;

9. Емоционална и социална подкрепа.

• Реакция на стреса.

• Оказване на емоционална помощ; – 1 час

Модул-Тероризъм:

1. Източници и цели на тероризма. Форми на проявление и поведение при различните терористични актове:

• бомбен тероризъм и бомбена заплаха;

• химически и биологичен тероризъм;

• вземане на заложници и отвличания;

• използване на пощенски и колетни пратки; 1 час

Модул: Организация и управление на дейността по превенция:

• Роля на учителя;

• Основни правила за вътрешната организация по превенция;

• Избор на ученици за „асистенти по сигурността”;

• Поведение на асистентите по сигурността. – 1 час

youthprvention